تاریخی

آرامگاه حسام الدوله

(جاذبه گردشگری)

خراسان جنوبی بیرجندتاریخی

favourite
share

آرامگاه حسام الدوله

آرامگاهی به مساحت ۴۱۲ مترمربع که محل دفن حسام‌الدوله از مردان و امیران بیرجند در دوره قاجار است. این عمارت دارای یک پیش ایوان سرتاسری یا طارمی است که از کف صحن آرامگاه، ارتفاع بیشتری دارد. فضای ورودی بنا از طریق ایوانچه‌ای است که در ابتدای ورودی ساخته شده است، اولین اتاق آرامگاه دو در خروجی به اتاق‌های کناری خود دارد که  یکی از این درها به اتاقی می‌رسد که مقبره حسام الدوله آنجاست.

از تزیینات بنا می‌توان به آیینه‌کاری اتاق جلویی با اشکال مختلف هندسی، گیاهی و ترکیبات مختلف گچبری زیر سقف گنبد در اتاق مجاور اتاق اول به شکل گل‌های اسلیمی و ختایی به صورت مدور، قوس‌های ورودی اصلی بنا و آیینه‌کاری‌های طاق‌نماهای اصلی در فضای داخلی اتاق اشاره کرد.

در حال حاضر از این آرامگاه به دلیل وجود فضاهای مختلف، به عنوان کانون فرهنگی هنری شاهد، استفاده می‌شود.