Historical

Masoumie School

(Attraction)

South Khorasan BirjandHistorical

favourite
share

Masoumie School

این مدرسه در شهر Birjand قرار دارد که بانی آن امیرمعصوم‌خان‌ خزیمه در اواخر سده دوازدهم هجری قمری است. در چهار طرف این بنا،‌ صحنی بزرگ با حجره‌هایی قرار گرفته است. در این جا دو کتیبه وجود دارد، یکی معرف نام مدرسه و دیگری حدیثی بر روی آن نوشته شده است.