Historical mosque religious

Chaharderakht Mosque

(Attraction)

South Khorasan BirjandHistorical mosque religious

favourite
share

Chaharderakht Mosque

 مسجد جامع چهار درخت، از مکان‌های مذهبی مهم و مورد توجه مردم Birjand  است كه در سده ششم قمری بنا شده است. در قدمی‌ترین میدان شهر به نام چهاردرخت قرار گرفته و در مجاورت مسجد عاشورا است. این مسجد دارای دو در ورودی است که یک در از محل میدان به صحن مسجد راه دارد و ورودی دوم که در ضلع جنوب مسجد قرار گرفته به شبستان ستون‌دار منتهی می‌شود. ورودی اول دارای تزیینات آجرکاری بوده و ساخت آن مربوط به اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی است ولی ورودی دوم به شبستان می‌رسد دارای طاق جناغی و تزیینات رسمی‌بندی است و به زمان ساخت خود مسجد بر می‌گردد. ساخت این بنا مربوط به دوره صفویه است. این مسجد دارای دو محراب است. بیشترین تزیینات مسجد، رسمی‌های ورودی، فرم زیبای ستون‌ها، نورگیر‌های شبستان، شکل ویژه محراب‌‌‌ها و طاق نمای صحن می‌باشد.