Nature protected area

Shaskoh and Esfeden Protected Area

(Attraction)

South Khorasan GhayenNature protected area

Protected Area Protected Area

favourite
share

Shaskoh and Esfeden Protected Area

منطقه حفاظت شده شاسکوه و اسفدن در شهرستان Ghayen قرار دارد. بیشترین مساحت منطقه را بخش کوهستانی به خود اختصاص داده است. رشته کوه شاسکوه به طول ۳۳ کیلومتر در جهت شمال غربی - جنوب شرقی و در سمت شرق منطقه کشیده شده و مهمترین بخش منطقه از نظر تنوع زیستی می‌باشد. در قسمت فسیلی شاسکوه فسیل‌هایی از نرم تنان و دو کفه‌ای‌ها به چشم می‌خورند.
وجود یال‌های ستیغ و دره‌های عمیق، سوراخ‌ها و فرورفتگی‌ها در محیط کوهستان، زیستگاه خوبی برای انواع گونه‌های جانوری فراهم کرده است. در قسمت تپه ماهوری این منطقه زیستگاه قوچ و میش است و در قسمت دشتی می‌توان گونه‌های با ارزش جانوری از قبیل هوبره و زاغ کویری را مشاهده نمود. پوشش گیاهی این منطقه جنگل‌های تنک، بنه و بادام وحشی است.