تبلیغ در بانی

Nature protected area

Shaskoh and Esfeden Protected Area

(Attraction)

South Khorasan GhayenNature protected area

Protected Area Protected Area

favourite
share

Shaskoh and Esfeden Protected Area

منطقه حفاظت شده شاسکوه و اسفدن در شهرستان Ghayen قرار دارد. بیشترین مساحت منطقه را بخش کوهستانی به خود اختصاص داده است. رشته کوه شاسکوه به طول ۳۳ کیلومتر در جهت شمال غربی - جنوب شرقی و در سمت شرق منطقه کشیده شده و مهمترین بخش منطقه از نظر تنوع زیستی می‌باشد. در قسمت فسیلی شاسکوه فسیل‌هایی از نرم تنان و دو کفه‌ای‌ها به چشم می‌خورند.
وجود یال‌های ستیغ و دره‌های عمیق، سوراخ‌ها و فرورفتگی‌ها در محیط کوهستان، زیستگاه خوبی برای انواع گونه‌های جانوری فراهم کرده است. در قسمت تپه ماهوری این منطقه زیستگاه قوچ و میش است و در قسمت دشتی می‌توان گونه‌های با ارزش جانوری از قبیل هوبره و زاغ کویری را مشاهده نمود. پوشش گیاهی این منطقه جنگل‌های تنک، بنه و بادام وحشی است.