طبیعی آبشار


طبیعی آبشار

favourite
share

آبشار کفترخانه

روستای فارسیان دارای چهار دهنه آبشار زیبـا است که در نزدیک منطقه کفترخانه واقع شده است و به همین نام معروف است.

ارتفـاع کوتاه ترین آبشار نزدیک به ۷ متر و بلنـدتـرین آبریـز آن حدود۲۰ متر می‌باشد رفتن به محوطه دهانه آبشار بـه علـت وجـود صـخره کمـی مشکل است که این عامل باعث بکر بودن محوطه آبشار شده است.

آبشارها در۳ کیلومتری شمال روستا و در دامنه‌ای بسیار زیبا که از صخره‌هـای پوشیده از جنگل تشکیل شده قرار دارد و در مسیر پیاده به طرف یخچال مـی‌تـوان آن‌ها را مشاهده نمود.