یخچال طبیعی فارسیان

(جاذبه گردشگری)

گلستان آزادشهر فارسیانیخچال طبیعی فارسیان
طبیعی
نیاز به مجوز : ندارد
اثر طبیعی ملی : ندارد
پارک ملی : ندارد
پناهگاه حیات وحش : ندارد
منطقه شکار ممنوع : ندارد
منطقه حفاظت شده : ندارد


favourite
share

یخچال طبیعی فارسیان

در مسیر و پس از طی کردن آبشارها، کفتر خانه و چشمه‌هـای آب سـرد در فاصله ۵ کیلومتری، به محل اسکان قدیم روستای فارسیان که آثـار آن هنـوز هـم برجاسـت می‌رسیم.

طبق اطلاعاتی که از شـورا و ده‌یـاری کسـب شده روسـتای قـدیمی بعلت نزدیکی به یک یخچال طبیعی که هنوز هـم وجـود دارد، یخچـال نـام داشـته است.

این یخچال در دامنه کوه علی کماری قرار دارد و در تابستان‌هـا نیـز همـواره داراي یخ طبیعی می‌باشد.