آب آسمانی

(روستا)

فارس فساآب آسمانی
جنگل و بیشه زار : ندارد
دشت و تپه ماهور : ندارد
کویر : ندارد
کوهستان و نیمه کوهستانی : دارد
ساحل : ندارد