آب آسمانی

(روستا)

فارس فساکوهستان و نیمه کوهستانی کوهستان و نیمه کوهستانی