نی‌ریز

(شهر)

فارسنی‌ریز

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه