فیروزآباد

(شهر)

فارسفیروزآباد

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه