صفاشهر

(شهر)

فارسصفاشهر

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه