اقلید

(City)

فارساقلید

ایستگاه راه آهن در ۱۶ کیلومتری شهر قرار دارد. ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه