پاسارگاد (مادر سلیمان)

(شهر)

فارسپاسارگاد (مادر سلیمان)
تاریخی : ندارد

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه