ابرکوه

(City)

یزدابرکوه
نام قدیم : ابرقو
جمعیت : 47,000
مساحت : 5,800 (کیلومتر مربع)

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه