شاهدیه

(شهر)

یزدشاهدیه

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه