اردکان

(City)

یزداردکان
جمعیت : 74,999

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه