خواف
جمعیت : 33,189 (نفر)

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه