تربت حیدریه

(شهر)

خراسان رضویتربت حیدریه

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه