تربت جام

(شهر)

خراسان رضویتربت جام

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه