تربت جام

(City)

خراسان رضویتربت جام

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه