ابیانه

(village)

اصفهان نطنزابیانه

تاریخی تاریخی