ریاب
جنگل و بیشه زار : ندارد
دشت و تپه ماهور : ندارد
کویر : دارد
کوهستان و نیمه کوهستانی : ندارد
ساحل : ندارد