گناباد

(شهر)

خراسان رضویگناباد

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه