گناباد

(City)

خراسان رضویگناباد

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه