خونه نقلی و قرنطینه کرونایی

شیب دراز

(روستا)

هرمزگان قشمساحل ساحل