چاهو شرقی

(روستا)

هرمزگان قشمچاهو شرقی
جنگل و بیشه زار : ندارد
دشت و تپه ماهور : ندارد
کویر : ندارد
کوهستان و نیمه کوهستانی : ندارد
ساحل : ندارد