گالش محله

(روستا)

مازندران رامسرگالش محله
تاریخی : ندارد
جنگل و بیشه زار : ندارد
دشت و تپه ماهور : ندارد
کویر : ندارد
کوهستان و نیمه کوهستانی : ندارد
ساحل : ندارد