دیر

(شهر)

بوشهردیر

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه