بردسکن

(شهر)

خراسان رضویبردسکن

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه