Tabasmasina City Description


طبس مسینا، شهری از توابع شهرستان درمیان که واقع در استان خراسان جنوبی است

طبس مسینا، از توابع شهرستان درمیان، واقع در استان South Khorasan است. «طبس عناب» بعد از ويرانی در زلزله سال ۱۳۵۶ به «طبس ميناب» تغییر نام داد و به علت زلزله‌های پی‌درپی به كلی ويران ‌شد، بالاخره شخصی به نام مسينا شروع به بازسازی اين منطقه نمود و نام اين منطقه را «طبس مسينا» گذاشت. طبس مسینا، در راه Siatan and Balouchestan به Kerman قرار دارد و همین امر از عوامل مهم در موقعیت ترانزیتی این شهر است.

سرچشمه رود شور بیرجند از این شهر است. اقتصاد «طبس مسینا» از طریق کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی است. 

آسبادهای این شهر، مربوط به دوره قاجار بوده و از آثار ملی ایران است که به ثبت رسیده است.

ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Nature South Khorasan Tabasmasina Tourism

Related cities