Givi City Description


شهری کوچک که آب گرمی مشهور دارد و در نزدیکی خلخال است

در بخش مرکزی شهرستان کوثر استان Ardabil شهرستان گیوی قرار دارد. آب‌گرم این شهر شهرت داشته و هرساله مسافران زیادی برای استفاده از آب‌گرم به این شهر می‌آیند. این آب‌گرم در نزدیک خلخال قرار دارد. روستای فیروزآباد در این شهرستان قرار گرفته که از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد.

Ardabil ecotourism Ecotourism Ecotourism Givi Iran Iran Touring Nature Tourism Tourism

Related cities