Fars Province Ecolodge Owners Training Course


Fars Province Ecolodge Owners Training Course

دوره آموزشی صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی استان فارس، در بهمن ماه ۱۳۹۷ در هتل آریوبرزن شیراز و به پیشنهاد میراث فرهنگی استان فارس برگزار شد. مجموعه بانی بوم، تیمچه صنایع دستی دستافرید، اقامتگاه‌های بومگردی کلبه آقامیر، نارتی‌تی و خانه پرهامی در دو روز به بیان موضوعات زیر پرداختند:

- شناخت صنعت گردشگری - مبانی و مفاهیم بوم‌گردی

- فراتسهیلگری و اقتصاد گردشگری

- شناخت صنایع دستی 

- توانمندسازی زنان و پاسداشت زمین

- توانمندسازی جوامع محلی روستاهای هدف

- عوامل و دست اندرکاران بوم‌گردی

 

 

bani boom baniboom eco-lodge Fars Tourism

Ecotourism & Sustainable Development Training Courses