تبلیغ در بانی

Spa Nature

Shafa Hot water spring

(Attraction)

Ardabil SareinSpa Nature

favourite
share

Shafa Hot water spring

این چشمه در شهر Sarein  قرار دارد. از خصوصیات فیزیکی آب چشمه شفا: کدر بودن آب چشمه، بیرنگ و بو بودن آن و ترش مزه بودن آن است.

خاصیت درمانی آب چشمه: تسکین دردهای مفصلی و عصبی و بیماری‌های پوستی.

منابع:

www.sobhanehonline.com

www.library.tebyan.net