برکه خلف

(روستا)

هرمزگان قشمبرکه خلف

آنتن دهی موبایل : خوب
جنگل و بیشه زار : False
دشت و تپه ماهور : False
کویر : False
کوهستان و نیمه کوهستانی : False
ساحل : دارد
اطلاعات بیشتر