باخله

جنگل و بیشه زار : False
دشت و تپه ماهور : False
کویر : False
کوهستان و نیمه کوهستانی : False
ساحل : False
اطلاعات بیشتر