آموزش


از شما دعوت می‌کنیم تا به صورت حرفه‌ای خدمات گردشگری و کارآفرینی در حوزه جوامع محلی را ارایه نمایید.

صنعت گردشگری، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، توانایی ایجاد شغل و معیشت لازم را برای احیای اقتصاد محلی دارد. یکی از موانع مهم در راه دستیابی جوامع بومی به فرصتهای مناسب، فقدان آگاهی لازم در ایجاد ظرفیت های حرفه ای گردشگری است. فعالان این حوزه لازم است تا برای ایجاد یک مقصد مناسب و جذب گردشگر و ارایه خدمات با  کیفیت مناسب به صورت عملی و نظری آموزش های لازم را ببینند. بانی بوم با مشارکت فعالان این حوزه آموزش در سطوح مختلف را ارایه می کند و شما با پیچیدگی‌های مدیریت مقصد، عملیات گردشگری و صنایع دستی و بازاریابی آشنا کند. 

از آنجایی که بانی بوم در حوزه توسعه پایدار گردشگری و صنایع دستی و خانگی کار می‌کند، بر روی ظرفیت‌های محلی در نقاط مختلف تاکید دارد. 

از شما دعوت می‌کنیم تا به صورت حرفه‌ای خدمات گردشگری و کارآفرینی در حوزه جوامع محلی را ارایه نمایید.

جامعه‌ محلی صنایع دستی گردشگری گردشگری پایدار

فعالیت های بانی