شَعربافی


بافت سنتی پارچه با نخ ابریشم

شَعربافی از شاخه‌های نساجی سنتی است، نوعی پارچه دست باف که با دستگاه بافندگی چهاروردی بافته می‌شود. در گذشته این پارچه با ابریشم بافته می‌شده است.

در شعربافی نقش و طرح خاصی وجود ندارد و پارچه با دو طرح ساده و راه راه بافته می‌شود، طرح ساده شَعر که دارای تنوع رنگی است بیشتر برای لباس خانم‌ها و طرح راه راه آن که سفید و مشکی است برای لباس مردان استفاده می‌شود.

شعربافی در شهر کاشان و یزد هم‌چنان رونق دارد.

ایران شَعربافی صنایع دستی کاشان نساجی سنتی

شهرهایی که صنعت شَعربافی در آن‌ها رواج دارد