ترکه بافیبه ساخت انواع ظروف با استفاده از شاخه‌های نازک و باریک درختان و درختجه‌های «ترکه بافی» می‌گویند. پس از جا

بیرجند ترکه بافی حصیربافی خراسان جنوبی چهارده

شهرهای مرتبط