دوره آموزشی صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی استان فارس


دوره آموزشی صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی استان فارس

دوره آموزشی صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی استان فارس، در بهمن ماه ۱۳۹۷ در هتل آریوبرزن شیراز و به پیشنهاد میراث فرهنگی استان فارس برگزار شد. مجموعه بانی بوم، تیمچه دستافرید، کلبه آقامیر، نارتی‌تی و خانه پرهامی در دو روز به بیان موضوعات زیر پرداختند:

- شناخت صنعت گردشگری - مبانی و مفاهیم بوم‌گردی

- فراتسهیل‌گری و اقتصاد گردشگری

- شناخت صنایع دستی 

- توانمندسازی زنان و پاسداشت زمین

- توانمندسازی جوامع محلی روستاهای هدف

- عوامل و دست اندرکاران بوم‌گردی

 

 

اقامتگاه بوم گردی بانی‌بوم بانی بوم فارس گردشگری

آموزش