اهداف بانی


بانی بوم شما را به آموختن شیوه های خلاقانه در ارایه خدمات به گردشگران و ارتباط با جامعه محلی دعوت می نماید.

صنعت گردشگری در حال حاضر به یکی از اصلی ترین منابع اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل گردیده، به گونه ای که امروزه به عنوان سومین صنعت درآمدزا در دنیا شناخته می شود. بومگردی که به صورت همزمان بر تجربه گردشگر و رابطه متقابل وی با محیط و جامعه میزبان تمرکز دارد، پایدارترین نوع گردشگری شناخته می شود و رشد آن نسبت به سایر شاخه های گردشگری بیشتر بوده است. 

گردشگری در صورتی که پایدار نباشد، می تواند به عامل مخرب زیست محیطی و فرهنگی مبدل شود. در صورتی که گردشگری به صورت پایدار توسعه یابد؛ سبب حفظ محیط زیست و فرهنگ می شود، آگاهی و سلامت عمومی جامعه را افزیش می دهد، ایجاد اشتغال کرده و میزان فقر را کاهش می دهد و سبب توانمندی زنان می شود. 

برای این کار، لازم است که به صورت مداوم به شیوه های جدید و نوآورانه ای برای تعریف جاذبه های جدید، روش های جذب گردشگر بیاندیشیم. بانی بوم شما را به آموختن شیوه های خلاقانه در ارایه خدمات به گردشگران و ارتباط با جامعه محلی دعوت می نماید. 

 

اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی بانی بانی‌بوم بانی بوم بومگردی توسعه پایدار گردشگری

فعالیت های بانی