جایزه بومگردی سیدهاشم


جایزه بومگردی سیدهاشم به یادمان سیدهاشم طباطبایی به همت خانواده و تعدادی از دوستانش در تابستان ۱۳۹۸ پایه گذاری شد.

جایزه بومگردی سیدهاشم به یادمان سیدهاشم طباطبایی به همت خانواده و تعدادی از دوستانش در تابستان ۱۳۹۸ پایه‌گذاری شد.

اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی بارانداز بانی‌بوم بانی بوم جایزه سید هاشم