صنایع دستی


مرتب‌سازی
نام
52 اقامتگاه از میان اقامتگاه.
رایج در: خراسان جنوبی
برکی نوعی بافته سنتی از میان انواع نساجی سنتی و صنایع دستی ایران است. برک بافته‌‌ای تاری و پودی و ضخیم از کرک بز و شتر است
رایج در:
افته‌های داری و زیراندازها، مانند فرش، قالی، گلیم، پلاس و زیلو از جمله صنایع دستی عمده ایران هستند.