تنکابن

(شهر)

مازندرانتنکابن

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه