تایباد

(شهر)

خراسان رضویتایباد

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه