رودبار

(شهر)

گیلانرودبار

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه