مینودشت

(شهر)

گلستانمینودشت

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه