مینودشت

(شهر)

گلستان



ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه