فریدن

(شهر)

اصفهانفریدن

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه