فردوس
نام قدیم : تون
جمعیت : 41,000
مساحت : 5,100

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه