فریمان

(شهر)

خراسان رضویفریمان

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه