بوئین و میاندشت

(شهر)

اصفهانبوئین و میاندشت

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه