بیارجمند

(شهر)

سمنانبیارجمند

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه