آزادشهر

(شهر)

گلستانآزادشهر
نام قدیم : شاه پسند
جمعیت : 38,260
مساحت : 892

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه