اندیمشک

(شهر)

خوزستاناندیمشک
نام قدیم : صالح آباد
جمعیت : 135,000

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه